Üdvözöljük iskolánk weboldalán ! Iskolánk OM azonosítója : 201728

Felvételi tájékoztató külföldi tanulóknak

 

 

 

 Tájékozódás a felvételi jelentkezések előtt

A középfokú iskoláknak 2021. október 20-ig nyilvánosságra kell hozniuk felvételi tájékoztatójukat és meg kell határozniuk tanulmányi területeiket, amelyekre a felvételi eljárás során jelentkezőket fogadnak, így legkésőbb ekkor meg kell kezdeni a tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről.

 

A tanulmányi területekről szóló információk és az intézmények felvételi tájékoztatói október 20-át követően elérhetők a Hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső linken. A tanulmányi területek leírása tartalmazza a felvételi kérelmek rangsorolási szempontjait is. A külföldi bizonyítványok továbbtanulás céljából történő elismerése annak a középiskolának a hatáskörébe tartozik, amelybe a tanuló a jelentkezését benyújtja. Az eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítását egyedileg, a választott iskolák igazgatójával kell egyeztetni. A külföldön megszerezett általános iskolai bizonyítványok elismerésére vonatkozóan részletes tájékoztató olvasható a Hivatal honlapján a Képesítések elismertetése/Külföldön szerzett oklevelek, bizonyítványok elismerése/Általános iskolai bizonyítvány menüpontban. Az egyes intézmények tanulmányi területeivel kapcsolatban további tájékoztatás az adott tanulmányi területet meghirdető intézmény felvételi tájékoztatójában olvasható, illetve közvetlenül az intézménytől kérhető.

A felvételi vizsga egyik alapvető célja, hogy felmérje, a tanuló mennyire alkalmas a középiskolai tanulmányok megkezdésére. Az a diák, aki valamilyen okból speciális helyzetű, esetleg nem tud részt venni a központi írásbeli felvételi vizsgán, az általa továbbtanulásra választott intézménnyel (ez nem feltétlenül azonos az írásbelit írató középiskolával) egyedileg egyeztethet arról, hogy milyenek a helyi szabályok, mire számíthat a középiskola saját felvételi eljárásában való részvételre vonatkozóan. Kizárólag a felvételiztető középfokú iskola igazgatójának joga, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában az érintett tanuló speciális helyzetét figyelembe vegye. Ha a jelentkezést benyújtó diák felvételi eljárásban való részvételét, illetve a központi írásbeli vizsgán elért eredményét a magyar nyelv ismerete befolyásolja, vagy önhibáján kívül nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán valamelyik (vagy mindkét) vizsgatárgyból, úgy az iskola igazgatójának van joga annak az engedélyezésére, hogy az iskola saját felvételi eljárásában valamilyen formában ezt a követelményt pótolhassa. Tekintettel arra, hogy a külföldi iskolában tanuló diák – különösen a magyar nyelv területén – a magyar oktatási rendszertől eltérő alapismereteket, alapkészségeket szerzett, ahhoz, hogy tanulmányait a magyar rendszerben – különösen középfokú oktatásban – folytassa, ezeket a tanuló érdekében pótolni, kiegyenlíteni szükséges. Ennek területeit, illetve módját (felvétel esetén) az igazgatónak kell meghatároznia. Ha a gyermek egy esetleges felvételi vizsgán azért lenne eredménytelen, mert az alapvető ismeretei hiányoznak, akkor számára a magyar oktatási rendszerben történő továbbtanulás a későbbiekben is vélhetően kudarcot hozna.


A felvételi lapok egyéni benyújtása

Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat. A felület használatáról és a felület elérhetőségéről Az egyéni jelentkezés menete a 2021/2022. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során című cikkben tájékozódhatnak, melyet a honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi menüpontban érhetnek el az eljárás jelentkezési szakaszában.

A felvételi lapok a következők:

- jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.

- tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

 

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre, amit ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie. A postára adás határideje: 2022. február 18.

A felvételi lapok aláírásáról részletes tájékoztató olvasható a Hivatal honlapján a Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról linken. A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

 

A jelentkezők felvételi jegyzéke

A középfokú iskoláknak a felvételi vizsgákat követően − legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontig, 2022. március 16-ig − a honlapjukon nyilvánosságra kell hozniuk a jelentkezők felvételi jegyzékét, amely az intézménybe jelentkezést benyújtó valamennyi tanulót tartalmazza tanulmányi területenként. A jegyzék a jelentkező azonosító adata mellett tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét. Ez a jegyzék azonban még nem a végleges felvételi eredményt tükrözi.

Módosító időszak

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján 2022. március 21-22-én a tanulóknak lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.

A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2022. március 23-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a szülőnek kell elvégeznie.

Évről évre tapasztalható, hogy ebben az időszakban a jelentkezők egy része a bizonytalanabbnak ítélt iskolákat/tanulmányi területeket hátrébb, míg a biztosnak tűnő lehetőségeket előrébb sorolja. Ezen döntés meghozatala előtt célszerű megfontolni a következőket. A jelentkezők rangsorolásának algoritmusa kizárja annak a lehetőségét, hogy egy intézmény adott tanulmányi területéről a jelentkező kiessen pusztán azért, mert a tanulmányi terület az általa meghatározott listának nem az elején szerepel. A jelentkező számára a módosítás lehetősége akkor lehet fontos, ha a felvételik során az egyes iskolákban szerzett tapasztalatai alapján esetleg megváltozott a saját felvételi elképzelése. Inkább más helyre szeretne elsősorban bejutni (és ha több helyre is felvennék, a saját választása, a tanulmányi területek között általa felállított sorrend lesz a döntő), illetve még inkább azért, mert lehetősége van olyan új tanulmányi területeket is megjelölni, amelyekbe a bejutás esélye nagyobb. A jelentkezők felvételi jegyzéke a módosító időszakban kiegészülhet tehát olyan tanulókkal, akik a megjelölt új tanulmányi területen az elért eredményük alapján a rangsorban előrébb szerepelnek, mint a normál jelentkezési időszakban megjelölt tanulmányi területeiken.

A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal a 2022. április 7-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők listáját a középfokú iskoláknak. A középfokú iskola igazgatója rangsorolja a listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, és az így előálló rangsort 2022. április 12-ig megküldi a Hivatalnak.  

 

Hivatalos végeredmény (az egyeztetett felvételi jegyzék)

A Hivatal ezt követően 2022. április 22-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket). A jegyzék elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján az adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit elutasítja. A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van.

Az egyeztetett felvételi jegyzéken a felvétel elutasításának okai az alábbiak lehetnek:

- a jelentkezőt egy általa magasabbra rangsorolt helyre már felvették;

- az adott tanulmányi területre a felvehetők létszáma a jelentkezőnél jobb eredményt elért, előrébb rangsorolt tanulókkal már betelt;

- a jelentkező nem teljesítette a felvétel feltételeit, ezért a középfokú iskola rangsorolás nélkül elutasította a felvételi kérelmét.

 

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján 2022. április 29-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának. Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. A jogszabályok alapján a Hivatal az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint az intézmények működésének törvényességét nem vizsgálhatja. A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Rendkívüli felvételi eljárás

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2022. május 9-től – augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.

 

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban további részletes tájékoztatást olvashatnak az alábbi oldalakon:

 

CSATOLT DOKUMENTUMOK